Klachtenreglement

Klachtenreglement EQfit Academy BV  

 1. Begripsomschrijving 

Klacht  

Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door een medewerker van EQfit Academy, door of namens de klager kenbaar gemaakt.  

Klager  

Een persoon of dienst vertegenwoordiger die een klacht uit.  

Aangeklaagde  

Medewerker op wie de klacht betrekking heeft  

Klachtenprocedure  

De op bij EQfit Academy gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.  

Klachtenregeling  

Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.  

Klachtenfunctionaris  

De persoon binnen EQfit Academy aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen door de directie.  

Klachtenregistratieformulier  

Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.  

CBF  

Centraal Bureau Fondswerving die bezwaar of klacht in behandeling kan nemen wanneer klager zich onvoldoende recht weet zijn gedaan  

Reglement klacht, bezwaar, beroep CBF  

De procedure die het CBF hanteert en te vinden is op https://www.cbf.nl//Uploaded_files/Zelf/klachtenreglement-def.adedb0.pdf  

 1. Doelstellingen
  De doelstellingen van de klachtenregeling zijn: 
 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van een klager binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;  
 1. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten vast te stellen;  
 1. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede Klachtenbehandeling.  
 1. Medewerkers trainen in het zorgvuldig reageren op klachten;  
 1. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling.  
 1. Informeren van de klager De directie 
 1. Wijst de klager erop dat EQfit Academy een klachtenregeling hanteert;  
 1. Deelt de klager mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare problemen voor te leggen  

aan het CBF;  

 1. De interne klachtenprocedure 
 1. Wanneer een klager op enigerlei wijze EQfit Academy benadert met een klacht dan dient de directie en de betrokken medewerker daarvan in kennis te worden gesteld;  
 1. De betrokken medewerker tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van een klachtenfunctionaris;  
 1. Waar er geen oplossing gevonden wordt wijst de directie een klachtenfunctionaris aan.  
 1. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling;  
 1. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd;  
 1. De klachtenfunctionaris geeft advies aan de directie waarna de directie een beslissing neemt over de klacht.  
 1. De beslissing op de klacht wordt aan de klager medegedeeld door de directie;  
 1. Wanneer in het contact met de klager de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan het CBF.  
 1. Registratie en classificatie van de klacht 
 1. Alle klachten worden geregistreerd volgens een klachtenregistratieformulier;  
 1. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht;  
 1. De klacht wordt geclassificeerd;  

– naar wijze van indiening als A. mondeling B. schriftelijk  

– naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën 
I. Klachten over werkwijze van/bejegening door een medewerker  

 1. Klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening III. Klachten overfinanciëleaspecten van de dienstverlening  
 2. Klachten over praktijkvoering in het algemeen
  V. Klachten overprincipiële zaken rondom theologie, normen en waarden  
 1. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld;  
 1. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken medewerker en de klachtenfunctionaris het klachtenregistratieformulier.  
 1. Verantwoordelijkheden 
 1. De klachtenfunctionarissen binnen EQfit Academy is Danielle Sabbé.  
 1. De klachtenfunctionaris en uiteindelijk de directie zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klacht;  
 1. Binnen twee weken wordt er een ontvangstbevestiging van de klacht naar de klager gestuurd.  
 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier;  
 1. De betrokken medewerker houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht;  
 1. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door EQfit Academy afgehandeld te zijn;  
 1. Mocht de klacht niet binnen vier weken afgehandeld zijn, wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht middels een bericht.  
 1. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager;  
 1. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.  
 1. Analyse van de klachten 
 1. De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris;  
 1. De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit aan de directie;  
 1. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse;  
 1. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.  
 1. Intern bespreken 
 1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse door de directie van EQfit Academy besproken;  
 1. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland;  
 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.  
 1. Preventieve actie 
 1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening;  
 1. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.  

Het is prachtig en adembenemend mooi om te zien hoe kinderen zo snel bewust worden van zichzelf en (weer) geluk uitstralen. Trainingen waarbij vooral ouders direct zien wat nieuw gedrag oplevert en hoe het wordt toegepast. De gezinsdynamiek wordt onder de loep genomen waardoor er snel gehandeld kan worden op de uitdagingen en hier met de methode meteen op wordt ingegaan.  

Een basis Fundament

Onze op maat gemaakte programma’s richten zich precies op hetgeen wat kinderen op vroege leeftijd nodig hebben. Een richtlijn waaraan kinderen zich kunnen vasthouden. Zichzelf. Een fundament waarop ze kunnen vertrouwen met waardevolle teugels op het gebied van zelfvertrouwen, beïnvloeding, concentratie, reactievermogen, woedebeheersing, discipline, respect, communicatie en doelgerichtheid. Een sterke basis in hun jonge leven waardoor alles makkelijker gaat en er daarmee meer kans is op een gelukkig leven.  

Kinderen met psychische uitdagingen  

Kinderen die uit huis zijn geplaatst 

Kinderen en ouders trajecten 

Kinderen met leerproblemen  

Adoptiekinderen  

Kinderen met Trauma gerelateerde problemen 

Gemotiveerde Jeugdzorg trainer

Als jeugdzorgmedewerker ben je al erg gemotiveerd om kinderen te helpen en te ondersteunen. De EQfit methode gaat hierin een stap verder. Met de oefeningen zorg je er als hulpverlener namelijk voor dat de problematiek nog sneller zichtbaar wordt en dat er direct adequaat op gehandeld kan worden vanuit het menselijk gedrag. Door de kinderen, en ouders, een nieuwe manier van reageren en gedrag aan te leren hoeft de zorg aanzienlijk minder lang te duren.