Artikel 1 Algemeen
1.1 Op alle door EQfit BV gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht
van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten
en diensten door EQfit BV aan cliënten en/of opdrachtgever inzake
onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking hebbende
overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.
1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk
door EQfit BV zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende
overeenkomst.
1.4 Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de cliënt en/of
opdrachtgevers een exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar
worden gesteld op www.eqfit.nl. Door akkoord te gaan met of door betaling
van de EQfit BV diensten verklaart de cliënt en/of opdrachtgever de
voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze
voorwaarden.
1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.6 EQfit BV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.
Artikel 2 Contract
2.1 EQfit BV biedt trainingen, opleidingen (partnership), masterclasses en
overige diensten aan. Overzichten hiervan zijn terug te vinden op de website
en op overige documentatie.
2.2 Cliënten onder de 18 jaar dienen schriftelijke toestemming te hebben van
hun ouders.
2.3 Bij trainingen voor minderjarigen willen we ook dat de ouders voor een
eventuele training openstaan.
2.4 De directie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen
een EQfit BV opdracht met cliënt/opdrachtgever te beëindigen, bijvoorbeeld
bij schending van deze voorwaarden of wangedrag, zonder dat restitutie van
betaalde bedragen verschuldigd is.
2.5 Door akkoord te gaan met de diensten van EQfit BV, door betaling van
verschuldigde bedragen, en aanwezig te zijn op de eerste sessie/lesdag is
de cliënt/opdrachtgever/cursist betaling plichtig voor de complete dienst en
zal tussentijdse beëindiging niet zorgen voor restitutie van betaalde
bedragen.
2.6 De opdrachtgever verklaart dat hij/zij een afspraak meer dan 24 uur van
te voren afzegt, want anders wordt de training extra in rekening gebracht.
Artikel 3 Beëindiging EQfit diensten
3.1 Tijdelijke beëindiging van een EQfit BV dienst (bv. i.v.m.
vakantie/omstandigheden) is alleen mogelijk in overleg met de EQfit trainer.
3.2 Langer durende belemmering om het traject of opdracht niet te kunnen
volgen wegens ziekte of ongeval kan bij de EQfit trainer gemeld worden met
het verzoek deze diensten op te schorten.
3.3 De EQfit BV diensten zijn persoonsgebonden en zijn daarom niet
overdraagbaar aan anderen met uitzondering van EQfit Family.
Artikel 4 Diensten
4.1 EQfit BV zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar
beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet –
en regelgeving uit te voeren.
4.2 Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren diensten kunnen alleen
schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 5 Betalingen
5.1 Cliënt/opdrachtgever/cursist is gehouden om de overeengekomen
betalingen binnen de betalingstermijn aan EQfit BV te voldoen.
5.2 Kosten welke verschuldigd zijn, kunnen eenzijdig door EQfit BV worden
aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren.
5.3 Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, houden wij ons
het recht voor om de EQfit BV diensten te beëindigen, tot het verschuldigde
bedrag is voldaan.
5.4 Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te
geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten,
zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met een minimum van €
40,00 euro worden verhaald. De EQfit BV diensten zullen op grond hiervan
door EQfit BV worden beëindigd..
5.5 De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en
diensten van EQfit BV is 7 dagen na factuurdatum, en het bedrag moet
overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.
Tevens kan er door EQfit BV een voorafbetaling worden gevraagd.
Artikel 6 Orde/Instructievoorschriften
6.1 Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken
tijdens de opleiding/traject/opdracht of overige diensten van EQfit BV.
Gebruik van dergelijk middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van
de EQfit BV diensten.
6.2 U dient zich te houden aan de door EQfit BV gegeven instructies.
6.3 Bij overtreding van deze instructies is EQfit BV gerechtigd de
EQfit BV diensten per direct te beëindigen zonder restitutie van de kosten.
Artikel 7 Klachten en Aansprakelijkheid
7.1 Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door
cliënt/opdrachtgever/cursist, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort.
De cliënt/opdrachtgever/cursist dient EQfit BV zo spoedig mogelijk schriftelijk
op de hoogte te stellen van een klacht.
7.2 EQfit BV is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal of
zoekraken van persoonlijke eigendommen.
7.3 De cliënt/opdrachtgever/cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen
van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)
schade die ten gevolge van de beoefening van de sport kan ontstaan, voor
eigen risico’s neemt. Tevens zal de cliënt EQfit BV vrijwaren van bemoeienis
van derden in deze.
7.4 Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met
de uitvoering van onze werkzaamheden is EQfit BV niet aansprakelijk.
7.5. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de
resultaten niet gegarandeerd zijn en dit mede afhangt van persoonlijke inzet.
Artikel 8 Gezondheidsverklaring
8.1 De cliënt/opdrachtgever/cursist verklaart door akkoord te gaan met de
EQfit BV diensten niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk
ongemak waardoor deelname aan het traject/ de opdracht medisch
onverantwoord zou zijn, en zal altijd voor aanvang van het traject/opdracht
lichamelijke bijzonderheden en/of gebruik van medicatie melden aan de
betreffende EQfit trainer.
Artikel 9 Openingstijden en locaties
9.1 EQfit BV behoudt zich het recht voor om dagen/tijden en/of locaties te
wijzigen.
9.2 Op officiële en erkende feestdagen en in vakanties is EQfit BV
gerechtigd gesloten te zijn.
Artikel 10 Geheimhouding en privacy
10.1 EQfit BV zal elke informatie die via traject/opdracht verkregen is,
vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet
door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming
voor is verleend.
10.2 EQfit BV zal een dossier van al haar cliënt/opdrachtgever bijhouden, die
zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens,
van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is
de wettelijke privacy regelgeving van toepassing.
10.3 EQfit doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar cliënten
en/of opdrachtgevers te beschermen.
Artikel 11 Kwaliteitsgarantie (alleen voor particuliere opdrachtgevers)
11.1 EQfit biedt een kwaliiteitsgarantie. Mocht de client na de eerste sessie
niet tevreden zijn, wordt het bedrag van de resterende sessies binnen 14
dagen teruggestort. De keus om het traject te beeindigen kan enkel direct na
afloop van de eerste sessie.